3 เคล็ดลับ พัฒนาธุรกิจแบบก้าวกระโดด
..
โอกาสในการแข่งขันแบบก้าวกระโดดด้วยข้อมูลที่สร้างความโดดเด่นใน 3 ด้าน คือ
..
1. Design : การออกแบบที่ตอบโจทย์ สวยงาม น่าจดจำ
2. Branding : ที่ย้ำเตือน DNA และ ตัวตน ทำให้เกิดการซื้อซ้ำ
3. Marketing : การตลาดที่เข้าถึงคน และถูกกลุ่ม
..
อย่างไรก็ตาม ทุกกระบวนการต้องไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ฝัง DNA ของตราสินค้าเพื่อสร้างการจดจำ ก็ต้องมีแนวทางร่วมกันทั้ง การออกแบบ +พัฒนาตราสินค้า +พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาแนวทางการผลิต ทำให้ทุกส่วนงานเกิด “ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอย่างแท้จริง”